دارابگرد

دارابگرد نام یکی پنج شهرستان ایالت فارس در ایران قدیم بوده است. به آن داراگرد و دارابجرد نیز گفته می‌شده است.[۱] در عهدنامه صلح میان حسن بن علی و معاویه تنها خراج این شهر به امام حسن واگذار شده است. این مسئله نشان از اهمیت این شهر در آن روزگار دارد

منابع:

 دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامهٔ دهخدا. مدخل دارابگرد

/ 0 نظر / 8 بازدید